BODAL SE0720354

Bodals slåtteräng är en rest av gamla tiders slåtterängar och är av högsta värde med en mycket artrik och värdefull flora som är opåverkad av gödsling. Berggrunden är kalkrik och ängen är öppen med undantag för några träd. Här är floran mycket artrik med en mängd arter bundna till naturlig fodermark. Ängen är en rik brunkullalokal Gymnadenia nigra (EN) och arten har i sitt följe fältgentiana Gentianella campestris (EN), slåttergubbe Arnica montana (VU), låsbräken Botrychium lunaria (NT), brudsporre Gymnadenia conopsea, rödklint Centaurea jacea med flera hävdgynnade arter.

Bodal koloniserades under medeltiden. Området nyttjades som ängsmark enligt sockenkarta år 1848 och även 1839. Enligt flygbilder från 1960 var hela Natura 2000-området en öppen äng. År 2019 är 1/3 av ytan i öster igenväxt med träd och buskar. I fältskiktet i de igenväxta delarna finns fortfarande spår av en rik ängsflora.

Skötseln av ängarna med orkidén brunkulla är en nationell och regional prioritering. Kraftfulla åtgärder har vidtagits i Jämtlands län för att bevara orkidén som fortfarande minskar. Bodal ingick mellan 2003–2008 i ett annat LIFE-finansierat restaureringsprojekt, LIFE03 NAT/S/00070 där man röjde bort buskar på den öppna ängen. Genom åtgärder såsom gallring av trädlagret i skogen i öster samt utökad röjning kommer ängen att utvidgas ytterligare. Detta medför ökade arealer av den rödlistade livsmiljön Höglänta slåtterängar (6520) samt ökar möjligheten för brunkulla och de andra hotade arterna att öka och spridas i området. Bodal ligger också i en av de prioriterade regionerna med värdefulla gräsmarker i länet och åtgärder i regionen kommer bidra till ökad konnektivitet för gräsmarksarter även i större skala.

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.