Sök

EU-miljoner till betesmarker och ängar

Länsstyrelsen Östergötland har tillsammans med tio samarbetspartners fått projektmedel av EU för att restaurera värdefulla ängs- och betesmarker. Projektet ska pågå i nästan sju år och har en total budget på cirka 14,5 miljoner euro.

Förändrade förutsättningar i jordbruket gör att det i dag finns stora arealer av ängs- och betesmarker som inte brukas. Dessa marker är fortfarande biologiskt värdefulla, men kräver lite extra arbete för att åter kunna brukas.

Därför har nio länsstyrelser tillsammans med Naturvårdsverket ansökt och beviljats cirka 14,5 miljoner euro i projektmedel av EU:s Life-fond i syfte att restaurera drygt 1 100 hektar värdefull mark i 76 olika områden i Sverige. Samtliga områden ingår i Natura 2000 som är EU:s nätverk av skyddad natur.

– Vi tycker det är väldigt roligt att få dessa medel så att vi tillsammans med markägare och djurhållare kan få tillbaka fler av våra blommande ängar och betesmarker. Samarbetet mellan så många länsstyrelser är också givande och gör att vi får större effekt av våra åtgärder, säger Ulrica Swärd, chef på Länsstyrelsen Östergötlands enhet för naturskötsel.

Samarbete mellan flera län

Projektet kallas för Life RestoRED och har Länsstyrelsen Östergötland som så kallad lead partner. Övriga länsstyrelser som ingår i projektet är Blekinge, Jämtland, Kalmar, Kronoberg, Skåne, Stockholm, Södermanland och Västra Götaland. Projektet kommer att starta 2021 och pågå till 2027.

I Östergötland kommer bland annat åkermark som ingår i Hagebyhöga kalkkärr utanför Vadstena restaureras genom schaktning och restaurering av hydrologin. Förhoppningen är att om några år återigen kunna se orkidéer även på den gamla åkermarken. På de flesta andra platser kommer restaureringen bestå av att ta bort igenväxning och stängsla för att få betesdjur på plats.

Ökar kunskapsnivån

För att säkra att det finns entreprenörer som kan och vill jobba med naturvård, restaurering och skötsel i framtiden har ett samarbete med naturbruksgymnasier i alla län inletts. Inom projektet kommer kunskapsnivån om hur man arbetar med restaurering och skötsel i värdefulla naturområden att höjas hos framtidens entreprenörer och landskapsvårdare.

– I och med detta förstärkts Länsstyrelsens redan aktiva och framgångsrika internationella arbete, något som har pågått sedan mitten av 90-talet med olika projekt, näringslivsdelegationer och nätverk. Den internationella dimensionen är en viktig del i utvecklingen av länet. Det är extra roligt när vi kan se hur ett projekt ger tydliga ringar på vattnet i form av nytta för naturen, entreprenörer och utbildningsväsendet, säger Ann Holmlid, länsråd på Länsstyrelsen Östergötland.

Kontakt

Carina Greiff
Projektledare
E-post till Carina Greiff
Telefon 010-223 55 05

Anneli Lundgren
Projektledare
E-post till Anneli Lundgren
Telefon 010-223 54 04