Search

GRIPSHOLMS HJORTHAGE SE0220085

Invid Mälaren i nära anslutning till Gripsholm slott är den så kallade Hjorthagen vackert belägen. Området har sedan 1600-talet utgjort foder- och betesmarker för Gripsholms kungsgård. Under 1860-talet anlades Hjorthagen som kombinerad; ”djurgård och promenadpark” till det närliggande Gripsholms slott. Idag är området ett populärt besöksmål med gång- och cykelvägar löper genom hela området och här och var är bänkar utplacerade. Området är som namnet beskriver ett hjorthägn och det är hjortarna som står för hävden i området.

I en trädinventering noterades mer än 1 000 gamla träd med höga bevarandevärden inne i hägnet, vilket är unikt i Sverige. I områdets östra del står ekar glest och nedfallna grenar och lågor är i stor utsträckning bortstädade. I väster ökar inslaget av andra trädslag, främst lind och gran. I sluttningen mot sydväst hittar man högresta tallar. Alm, ask, bok, asp och apel förkommer också i området.

Många av ekarna och lindarna är stora och ihåliga och här förekommer flera sällsynta och rödlistade skalbaggar och andra arter knutna till gamla, grova ekar, bland annat läderbagge Osmoderma eremita, (VU) och Gammelekklokrypare Larca lata, (NT). Den sällsynta oxtungsvampen Fistulina hepatica, (NT) är mycket vanlig på ekarna i området och tyder på långt gången brunröta i de gamla träden.

Idag har området få yngre ekar och det krävs åtgärder för att minska generationsklyftan. Restaureringsåtgärder såsom plantering av träd är nödvändigt för att skapa en större åldersvariation hos ekarna vilket i sin tur bidrar till att uppnå gynnsam bevarandestatus för trädklädda betesmarker. Området innehar även en viktig roll för den gröna infrastrukturen och projektets åtgärder kommer bidra till en ökad konnektivitet i landskapet för arter knutna till dessa miljöer. Restaureringsåtgärder bidrar även till att förbättra bevarandestatusen för läderbagge – en art som har högsta prioritet i EU:s habitatdirektiv. Andra åtgärder som kommer att göras förutom plantering av ek är hamling av stora ekar och lindar för att förlänga deras livslängd.