Search

SKÄRASKOG SE0320213

Natura 2000-området ligger i en sluttning ner mot Skärsjön i byn Skäraskog som utgörs av ett fåtal gårdar. Skäraskog är ett exempel på en traditionell liten by i den nordöstra delen av Kronobergs län där större delen av bebyggelsen övergavs på 1900-talet. En del av området har varit naturreservat sedan 1950-talet. Området utgörs av en blandning av öppna och trädbevuxna gräsmarker. Områdets norra delar karaktäriseras av hamlade träd och i söder hittas trädklädda betesmarker dominerade av ek. I dagsläget är dock stora delar av området igenväxt av träd och buskar samt saknar betande djur.

Området är ett av länets främsta när det gäller flora och epifyter och är även av nationellt intresse. Det gör det även till ett populärt utflyktsmål för både allmänhet och botaniker. I Skäraskogs betesmarker finns ett artrikt kärlväxtsamhälle med många rödlistade arter. Skäraskog innehåller en av de största populationerna av fältgentiana Gentianella campestris (EN) i länet. Bevarandevärdena är också särskilt höga när det gäller insekter, svampar och lavar. I Skäraskog finns även den sällsynta tvåfärgade varianten av orkidén Dactylorhiza latifolia.

Områdets hamlade askar är av särskilt intresse då de hyser lavar så som almlav Gyalecta ulmi (VU) och lunglav Lobaria pulmonaria (NT). Asken är ett träd som är rödlistat och utrotningshotat på grund av en svampsjukdom, vilket i sin tur medför att lavar knutna till ask även dem är hotade.

Brist på betestryck samt igenväxning har lett till att områdets bevarandestatus har försämrats under flera år. Bevarandestatusen kommer att förbättras genom att gran och andra unga träd tas bort från betesmarkerna, nya stängsel uppförs och en ökning av andelen mark som betas.

Andelen mossor och förna/växtmaterial har ökat i de öppna betesmarker under de senaste åren i och med avsaknaden av hävd genom slåtter och bete. För att åtgärda detta planeras bränning genomföras vilket kommer medföra en minskning av växtmaterialet vilket i sin tur gynnar föryngringen av blommor och örter som är av särskilt intresse i den här regionen.

I området kommer även flera träd veteraniseras, vilket innebär att unga träd medvetet tillfogas skador i syfte att tillskapa och efterlikna strukturer, substrat och mikromiljöer som normalt bildas i mycket äldre träd. Veteranisering av träd kan bland annat leda till att håligheter bildas, vilket kan ge boplatser för skalbaggar, fladdermöss och andra trädlevande arter såsom ugglor. Veteranisering kan även leda till savflöden vilket kan gynna vissa lavarter. Ett hundratal träd planeras även hamlas och buskar ska planteras.

Sammantaget kommer planerade åtgärder att gynna koloniseringen och återkoloniseringen av flertalet arter bland lavar, bin, fjärilar, insekter och blommor.