Sök

Unika livsmiljöer

Ängs- och betesmark är ett kulturarv från många generationers arbete med landskapet. Mänsklig påverkan har skapat hem åt hundratals växter, svampar, insekter och andra djur.

Många miljöer i dagens landskap är beroende av att vi stör eller sköter dem för att deras naturvärden ska finnas kvar. I äldre kulturlandskap har bete och slåtter skapat rika naturmiljöer. På andra platser har brand och översvämningar gynnat vissa naturvärden.

Olika naturtyper gynnas av olika störningar eller begränsningar. Det är förutsättningar som arter över lång tid anpassat sig till, och numera är beroende av.

Idag är naturliga störningar i landskapet inte lika vanliga, det gäller även hävd i form av slåtter och bete. För att långsiktigt bevara hela den biologiska mångfalden ska vi återuppta slåtter, bete eller bränning i de N2000-områden som ingår i projektet LIFE RestoRED.

I projektet ingår 17 olika hotade naturtyper som finns med i EU:s förteckning över viktiga livsmiljöer. Naturtyperna kan delas upp i sju övergripande kategorier: 

Hedar 

Slåtterängar

Trädklädda betesmarker

Skogsbeten

Strandängar

Rikkärr 

Öppna artrika betesmarker