Sök

BJÖRKHÄLL SE0420256

Björkhäll är ett våtmarksområde på Hammarsjöns västra strand inom naturreservatet Hovby ängar. Björkhäll och Hovby ängar uppstod i slutet av 1700-talet när vattennivån i sjön sänktes för att skapa mer gräsmark, och är del av det största strandängsområdet i Sverige som sköts genom bete och slåtter. Våtmarken har en lång historia av översvämningar och skötsel, vilket har skapat en rik flora med många skötselberoende arter. Marken är mycket kalkrik, vilket återspeglas i både flora och fauna.

Det är en del av biosfärområdet Kristianstads Vattenriket och Ramsarområdet Helge å, och ett område av stort regionalt och nationellt intresse.

En del av ängsmarkerna har varit utan skötsel under lång tid och har växt igen med vass och pil. Igenväxningen har skapat en barriär mellan ängsmarken och sjön och hindrar betande djur från att komma ner till vattnet. I projektet kommer därför områden att röjas och igenväxningsvegetation kommer tas bort. Andra åtgärder i projektet är bete och tuvfräsning. Projektets åtgärder kommer avsevärt att öka bevarandevärdet för denna typ av landskap långsiktigt. Det kommer även att bidra till en ökning av arealen betesmarker som är berättigade jordbrukarstöd, vilket i sin tur bidrar till en långsiktig och hållbar förvaltning av området.