Sök

HALLABÄCKENS DALGÅNG SE0430105

Naturreservatet Åvarps fälad är en del av Natura 2000-området Hallabäckens dalgång och här finns en rik flora men även flera sällsynta insekter och svampar. Naturreservatet är en rest av det gamla kulturlandskapet i byn Åvarp. Reservatet domineras av öppen ängsmark med inslag av dungar av lövskog.

Restaureringsområdet omvandlades till åker i början av 1900-talet. För närvarande är området blött och svämmas ibland, vilket tillför näringsämnen till marken. Längs den nordöstra kanten börjar al och andra träd spridas sig ut i gräsmarken på grund av brist på skötsel.

Bevarandestatusen för de artrika stagg-gräsmarkerna kommer att förbättras genom röjning av igenväxningsvegetation och tuvfräsning. Detta kommer bidra till att öka arters spridningsmöjligheter i landskapet, vilket är viktigt då Åvarps fälad/Hallabäckens dalgång är av regional prioritet för den gröna infrastrukturen av gräsmarker i Skåne.