Sök

TYSJÖARNA SE0720362

Tysjöarna är ett välkänt område som används för rekreation, beläget cirka sex kilometer norr om Östersunds centrum. Tysjöarna, är Jämtlands, Sveriges och troligen världens största kalkblekeområde i sitt slag. Området är även sedan länge känt som en viktig rast- och häckningsplats för fåglar, inte minst beträffande våtmarksfåglar. Här finns höga botaniska värden med bland annat 16 orkidéarter. Området hyser minst ett fyrtiotal rödlistade arter, bland annat violett guldvinge Lycaena helle (EN) och gulbukig jättevapenfluga Stratiomys chamaeleon (VU).

Områdena kring blekefälten är en mosaikartad blandning av rikkärr, sumpskogar, kalkbarrskogar, mer eller mindre hårt nyttjade blandskogar, ungskogar, hyggen, gamla igenväxande myrodlingar med stort lövinslag, små rester av ängsmark med mera.

Natura 2000-området Tysjöarna är en produkt av människans påverkan som bit för bit håller på att återtas av naturen. Tysjöarna dikades ut 1884 till 1891 för att minska frostens verkan i de anslutande jordbruksmarkerna. Historiskt nyttjades rikkärren för slåtter och skogarna betades men blev därefter övergivna och igenväxta. Sedan två år tillbaka betas en liten del av skogen, kärret och ängen igen. Bete i skogsmark var mycket vanligt för hundra år sedan men förekommer nästan inte längre i Sverige idag. Konsekvensen har blivit igenväxning och förlust av biologisk mångfald. Barrdominerade skogsbetesmarker är numera en nationellt prioriterad naturtyp.

Blekefältet är en del av den nationella myrskyddsplanen och ingick även i Life-projektet Life to Ad(d)mire, LIFE08 NAT/S/000262, då några diken pluggades för att återställa området till en mer naturlig hydrologi. Att fortsätta restaureringen i de andra livsmiljöerna skulle ytterligare öka områdets värde för rödlistade livsmiljöer och arter.

Att återställa och återinföra traditionell skötsel i detta område kommer gynna arter knutna till ängs-och betesmarker samt rikkärr ytterligare. Detta kommer bland annat ske genom stängsling och återupptaget bete samt röjning av igenväxningsvegetation i rikkärren. Tysjöarna ligger i en av de prioriterade regionerna med värdefulla gräsmarker i länet och åtgärder i regionen kommer bidra till ökad konnektivitet för gräsmarksarter även i större skala. Platsen kommer även att fungera som ett exempel på hur dessa typer av trädklädda betesmarker och speciellt rikkärr kan återställas.