Search

BÄRSTA SE0220011

Bärstakärret har uppstått genom sjön Yngarens sänkning, då en strandremsa kom att blottläggas liksom ett antal källor, vilka tidigare mynnat på sjöbottnen. Källornas vatten är kalkhaltigt och silar över det landvunna området, som utvecklats till ett extremrikkärr med en sällsynt och mycket speciell flora. Kärrområdets mosaik av låga tuvor och källdammar är mycket karaktäristisk och det är i denna miljö man hittar gulyxne Liparis loeselii (VU) och andra speciella växtarter som majviva Primula farinosa (NT), tätört Pinguicula vulgaris, smalfräken Equisetum variegatum, slåtterblomma Parnassia palustris L. och ängsnycklar Dactylorhiza incarnata. Vissa delar av kärret har inte skötts sedan början av 1900-talet och är numera igenväxt.

Platsen är utpekad som av riksintresse för naturvård. Det är också en av de viktigaste platserna för kärrlevande orkidéer i regionen. Förutsättningarna att kunna öka arealen rikkärr i området genom att röja bort igenväxning är goda. Även slåtter kommer att genomföras i projektet. Området innehar en viktig roll för den gröna infrastrukturen och projektets åtgärder kommer bidra till en ökad konnektivitet i landskapet för arter knutna till dessa miljöer.