Search

Projektets aktiviteter

Planering

 • Omarbeta skötselplanerna för naturreservaten Kråkeryd, Järnavik och Hästholmen.
 • Ta fram restaureringsplaner för de 76 natura 2000-områden som omfattas av projektet.

Konkreta åtgärder för att sköta markerna

 • Åtgärda igenväxningsvegetation med hjälp av röjning, bete, slåtter, stubb- och tuvfräsning eller bränning.
 • Skapa förutsättningar för betesdrift eller slåtter i form av stängsel och vattenanordningar för betesdjur.
 • Vårda och plantera träd och buskar. Åtgärder som exempelvis hamling och frihuggning.
 • Artskötsel och skapa biotoper
 • Återställa rikkärrens hydrologi i Hagebyhöga, Dagtorps mosse och Stora Harrie mosse.

Uppföljning av naturvärden

 • Fotografera och dokumentera samtliga N2000-områden
 • Följa upp naturtypernas status till exempel genom förekomst av flora i torra marker, fågel på strandängar, trädens ekologiska status och uppföljning av rikkärrsflora.
 • Följa upp särskilda skyddsvärda arter: snäckor, fladdermöss och väddnätfjäril.
 • Uppföljning av projektets socioekonomiska effekter, påverkan på olika sociala grupper i samhället.
 • Uppföljning av ekosystemtjänster: effekter som människor kan dra nytta av.
 • Registrera LIFE-nyckeltal i databas.

Informationsspridning

 • Sprida resultatet till viktiga målgrupper genom utställningsmaterial, webbsida, rapport och mediaaktiviteter.
 • Informera om projektet i anslutning till vandringsleder och med guidade vandringa
 • Nätverka med andra LIFE-projekt.
 • Sprida kunskap och information till bredare publik, sakägare och specialister inom lantbruksområdet.
 • Anordna internationell konferens.
 • Samarbeta med naturbruksgymnasierna för att nå framtida lantbrukare.
 • Ta fram en receptsamling för stärkta ekosystemtjänster.

Projektledning

 • Leda projektet tillsammans med en styrgrupp
 • Arbeta med referensnätverk på lokal nivå.
 • Samverka med projektdeltagarna för att ta fram en ”After Life Plan” som säkerställer en långvarig skötsel.