Projektets aktiviteter

Planering

 • Omarbeta skötselplanerna för naturreservaten Kråkeryd, Järnavik och Hästholmen.
 • Ta fram restaureringsplaner för de 76 natura 2000-områden som omfattas av projektet.

Konkreta åtgärder för att sköta markerna

 • Åtgärda igenväxningsvegetation med hjälp av röjning, bete, slåtter, stubb- och tuvfräsning eller bränning.
 • Skapa förutsättningar för betesdrift eller slåtter i form av stängsel och vattenanordningar för betesdjur.
 • Vårda och plantera träd och buskar. Åtgärder som exempelvis hamling och frihuggning.
 • Artskötsel och skapa biotoper
 • Återställa rikkärrens hydrologi i Hagebyhöga, Dagtorps mosse och Stora Harrie mosse.

Uppföljning av naturvärden

 • Fotografera och dokumentera samtliga N2000-områden
 • Följa upp naturtypernas status till exempel genom förekomst av flora i torra marker, fågel på strandängar, trädens ekologiska status och uppföljning av rikkärrsflora.
 • Följa upp särskilda skyddsvärda arter: snäckor, fladdermöss och väddnätfjäril.
 • Uppföljning av projektets socioekonomiska effekter, påverkan på olika sociala grupper i samhället.
 • Uppföljning av ekosystemtjänster: effekter som människor kan dra nytta av.
 • Registrera LIFE-nyckeltal i databas.

Informationsspridning

 • Sprida resultatet till viktiga målgrupper genom utställningsmaterial, webbsida, rapport och mediaaktiviteter.
 • Informera om projektet i anslutning till vandringsleder och med guidade vandringa
 • Nätverka med andra LIFE-projekt.
 • Sprida kunskap och information till bredare publik, sakägare och specialister inom lantbruksområdet.
 • Anordna internationell konferens.
 • Samarbeta med naturbruksgymnasierna för att nå framtida lantbrukare.
 • Ta fram en receptsamling för stärkta ekosystemtjänster.

Projektledning

 • Leda projektet tillsammans med en styrgrupp
 • Arbeta med referensnätverk på lokal nivå.
 • Samverka med projektdeltagarna för att ta fram en ”After Life Plan” som säkerställer en långvarig skötsel. 

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.