Sök

SANDEMAR SE0110015

Sandemar är ett av de mer välkända och besökta naturreservaten i Stockholmsregionen. Det är känt för de vidsträckta, betade havsstrandängarna med en artrik fågelfauna, men också för en värdefull flora med stor rikedom av orkidéer. I Sandemar finns några av regionens finaste rikkärrr och platsen innehåller också goda exempel på barrskog och trädklädda betesmarker. De trädklädda betesmarkerna omfattar barrdominerade delar med karaktäristiska gamla tallar och granar, men där finns även en del problematisk igenväxning.