Search

JÄRNAVIK SE0410088

Natura 2000-området Järnavik, beläget längs kusten i centrala delen av Blekinge är ett mycket varierat område med höga naturvärden och rika kulturhistoriska värden. Landskapet utgörs av en mosaik av ädellövskog, hällmark, betesmark, ängsmark, åkermark, kärr och strandängar i en kuperad terräng med markerade höjdryggar och vackra berghällar som stupar brant ner i viken. I delar av området finns gamla och grova träd med en artrik flora och fauna knutna till dessa.

Området hyser ett antal rödlistade eller naturvårdsintressanta arter knutna till ängs- och betesmarker med lång kontinuitet av skötsel. Delar av området har blivit igenväxt med skog på grund av brist på bete. Flera av träden är spärrgreniga vilket indikerar att området historiskt sett varit mer öppet.

Området är en viktig pusselbit i ett kluster av kärnområden söder om Bräkne-Hoby där det finns flertal skyddade lokaler med trädklädd betesmark. Området är i nuläget igenväxt men har potential att signifikant förbättras gällande bevarandestatus med rätt skötsel. I området kommer flera restaureringsåtgärder genomföras. Bland annat kommer omkring 20 träd att frihuggas för att öka solinstrålning, 20 träd kommer att hamlas och 20 träd kommer veteraniseras. Även stängsling och bete kommer genomföras. Förutom restaurering av trädklädda betesmarker kommer även enbuskmarker och silikatgräsmarker restaureras, främst genom bete.

Området ligger inom ett av länets värdetrakter för gräsmarker och har en viktig roll för den gröna infrastrukturen i omkringliggande landskap. Efter åtgärderna kommer området bidra än mer till omgivningens höga värden. Projektet kommer dessutom bidra till att förbättra statusen hos de hotade arterna i de områden där åtgärder genomförs. Sandödla är en hotad art i området vars status tros kunna förbättras med de åtgärder som planeras i projektet. Ekoxe är en annan art som förekommer i området och som kommer gynnas av åtgärderna.