Sök
LIFE RestoRED

Återskapar ängs- och betesmark

Projektet Life RestoRED säkerställer att viktiga livsmiljöer för vilda växter och djur finns kvar även i framtiden.

MÅL MED PROJEKTET

Idag finns det stora arealer av ängs- och betesmark som övergivits på grund av att förutsättningarna inom jordbruket har förändrats.

Projektet Life RestoRED restaurerar och skapar förutsättningar för att ängs- och betesmarker bevaras som viktiga livsmiljöer inom nätverket Natura2000. 

Delmålen i projektet handlar om att återskapa livsmiljöer, sprida kunskap och erfarenheter, skapa förutsättningar på lång sikt och skapa gynnsamma förhållanden för pollinatörer.

PROJEKTETS AKTIVITETER

  • Åtgärda igenväxt vegetation, skapa infrastruktur för bete och slåtter, skötsel av träd och buskar, restaurera rikkärr
  • Uppföljning av naturvärden som naturtypernas status, skyddsvärda arter, socioekonomiska effekter, ekosystemtjänster och LIFE nyckeltal.
  • Informationsspridning. Spridning av resultat, besöksinformation. Kunskapshöjande aktiviteter till utvalda målgrupper.

senaste Nytt

10 LIFE-projekt på samma ställe!

När projektledarna för Svenska LIFE-projekt träffas blir det verkligen ett kreativt utbyte av idéer och lösningar. Den 20 till 21 mars 2024 träffades nätverket i Kristianstad. En dag med intensiv genomgång av bästa projektledningstipsen och en dag ute i naturen

Koordinatträff i Tullgarn

I mitten av oktober under 2 dagar träffades ett större gäng som arbetar i projektet Life RestoRED i Tullgarn, Stockholms län. Den ena dagen var temat naturtyper och den andra dagen restaurering. Du kan läsa anteckningar från dagarna på vår

Lansering av webbsida

Nu är den på plats, LIFE RestoREDs webbsida. Lanseringen ägde rum 1 september 2021 och webbsidan presenterar projektet, dess aktiviteter och mål.

EU-miljoner till betesmarker och ängar

Länsstyrelsen Östergötland har tillsammans med tio samarbetspartners fått projektmedel av EU för att restaurera värdefulla ängs- och betesmarker. Projektet ska pågå i nästan sju år och har en total budget på cirka 14,5 miljoner euro.

1 week ago

När allt grönskar som bäst har man redan glömt vilken kall vår det var! Här kommer några foton från Humlenäs naturreservat, det tredje projektområdet på fastlandet i Kalmar län. Under våren har detaljplanering av åtgärder skett. Som uppstart var förvaltarna ute tillsammans i april för att diskutera hur man bäst ska gå till väga då markerna är oerhört blockrika och otillgängliga för maskiner. Ensamgården Humlenäs har därför en stor mängd hamlade träd på inägan. På utmarken finns fina ädelmiljöer med betagande vårprakt. Många lågor av löv och en äldre björk hade en savande spricka på stammen. Grönsten tillsammans med ek och hassel ger fina svampvärden med många sällsynta arter. Nötkreatur betar markerna och även här finns gott om vildsvin. Ostkustleden går genom naturreservatet och många besökare vandrar här. Två delområden är planerade och klara för åtgärder till hösten och här ska markägarna själva utföra huggningarna. 🌳🪲🐛🐗🐮. #LifeRestored #LIFEprogramme #humlenäsnaturreservat #restaurering #naturvård #skyddadnatur #lstkalmar ... See MoreSee Less
View on Facebook