Sök

HÖRRÖDS UTMARK SE0420281

Natura 2000-området Hörröds utmark omfattar en liten rest av de vidsträckta utmarksområden som en gång användes för bete i Skåne under 1600- och 1700-talet.  Idag finns mycket lite kvar av denna typ av betesmark. Därför är Hörröds utmark med sina karakteristiska växtarter viktigt både för biologisk mångfald och för vårt gemensamma kulturarv.

Området har betats under lång tid och har varit en öppen gräsmark med enbuskar och enstaka träd. Det är en blockrik höjd där det i nordvästra delen finns fuktigare partier nedanför kullen. Hörröds utmark har dock varit utan betesdjur under en lång tid och området har växt igen. Många lövträd har vuxit upp och björnbärssnår sprider sig över de öppna ytorna. Enbuskarna som varit en karaktärsart i denna typ av betesmark börjar dö av då träden tar över.

Betet har återupptagits sedan 2020 då området blev naturreservat, men området är i behov av stora restaureringsåtgärder. Nya stängsel kommer att säkerställa ett mer intensivt betestryck med fållindelningar som hjälper till att få bevara de arter som är typiska för enbusksmarker.

Området är en del av ett av regionernas prioriterade områden för gräsmark och har en viktig roll för den gröna infrastrukturen i det omgivande landskapet.