Sök

BRORSMÅLA SE0320199

Den lilla byn Brorsmåla ligger i Kronobergs södra del, nära den södra delen av sjön Åsnen. Här sköts fortfarande ett relativt stort kulturlandskap. Spår av grönsten i berggrunden bidrar till en rik flora och ett frodigt trädskikt med lind, ask och alm. Området utgörs av en mosaik av både öppna och trädbevuxna gräsmarker. Natura 2000-områdets norra del består av ek- och bokdominerad skog som inte har betats på länge. Hamlade träd förekommer spritt i området. Delar av betesmarkerna är igenväxta med träd och buskar och saknar betestryck för tillfället. Slåtterängarna med högst bevarandevärden har under flertal år skötts av Länsstyrelsen. I resterande delar av området har bevarandestatusen minskat, vilket beror på avsaknad av betesdjur samt igenväxning.

I de hävdade, öppna markerna förekommer en mängd olika kärlväxter, varav en del är rödlistade. Traditionellt skötta slåtterängar är sällsynt förekommande och i de sydvästra ängsmarkerna vid Brorsmåla finns värden av nationellt intresse. De hamlade träden i området är också av särskilt intresse. Området ligger i ett regionalt kärnområde/värdetrakt för grön infrastruktur avseende ljusa, öppna lövskogar.

Bevarandestatusen för områdets betesmarker har minskat under flera år, vilket beror på brist av betesdjur och igenväxning. Bevarandestatusen kommer att förbättras genom att gran och andra unga träd tas bort från betesmarkerna, nya stängsel uppförs, ökning av andelen mark som betas.

Andelen mossor och förna/växtmaterial har ökat i de öppna betesmarker under de senaste åren i och med avsaknaden av hävd genom slåtter och bete. För att åtgärda detta planeras bränning genomföras vilket kommer medföra en minskning av växtmaterialet vilket i sin tur gynnar föryngringen av blommor och örter som är av särskilt intresse i den här regionen.