Sök

MÖSJÖHULT SE0320200

Mösjöhults by ligger i ett stort och komplext kulturlandskap där grönsten finns i berggrunden, vilket bidrar till en rik flora och ett frodigt trädskikt med lind, ask och alm. Området är en blandning av öppna och trädklädda betesmarker. I områdets sydöstra del förekommer ett grandominerat skogsbete med flertal rödlistade svampar. Hamlade träd förekommer spritt i området. Delar av betesmarkerna är igenväxta av träd och buskar och saknar i dagsläget betestryck. Andra delar av området har betats under senare år men traditionellt bruk av åkrarna och lieslåtter på ängsmarkerna har ej genomförts på flera år. Tillsammans med ett angränsande Natura 2000-område är området ett av de största i sitt slag i länet.

I Mösjöhults betesmarker finns ett artrikt kärlväxtsamhälle med många rödlistade arter. Särskilt höga värden finns kopplat till insekter, svampar och lavar. Förekomsten av hamlade träd i området är även det särskilt intressant.

Områdets bevarandestatus har försämrats under flera år, vilket beror på avsaknad av betesdjur. Detta har resulterat i att betesmarkerna växt igen. Bevarandestatusen kommer att förbättras genom att gran och andra unga träd tas bort från betesmarkerna, nya stängsel uppförs samt en ökning av andelen mark som betas och återupptagande av slåtter. Även hamling och veteranisering av träd ska genomföras.

Andelen mossor och förna/dött växtmaterial har ackumulerats/ökat i de öppna betesmarker under de senaste åren i och med avsaknaden av hävd genom slåtter och bete. För att åtgärda detta planeras bränning genomföras vilket kommer medföra en minskning av växtmaterialet vilket i sin tur kommer gynna föryngringen av blommor och örter som är av särskilt intresse i den här regionen.

Åtgärderna som planeras kommer inte bara gynna arter som förekommer i området utan kommer även medföra positiva konsekvenser för hela landskapet. Området ligger i ett regionalt kärnområde/värdetrakt för grön infrastruktur avseende öppna gräsmarker och ljusa, öppna lövskogar. Åtgärderna kommer bidra till en ökad konnektivitet för gräsmarksarter även i större skala.

Ytterligare en åtgärd som planeras är plantering av blommande buskar. Bakgrunden till åtgärden är att mängden buskar i landskapet minskat vilket påverkar den biologiska mångfalden negativt, framförallt pollinatörer. Många av våra rödlistade bin och fjärilar är helt beroende av dessa element för föda och för reproduktion. Genom att plantera buskar hoppas man kunna bryta denna trend och bidra till återkolonisering av insekter som är karakteristiska i dessa marker.  Bland annat hoppas man på kolonisering av gullvivefjäril Hamearis lucina (VU) som finns i Mösjöhults närhet.