Sök

Död ved ger nytt liv

Död ved är full av levande organismer, den bidrar med livsmiljöer som många arter är beroende av.

Död ved bidrar starkt till en rik biologisk mångfald i vårt landskap. Med död ved menar man både liggande och stående döda trädstammar och döda stamdelar i levande träd. I levande träd kan det finnas döda grenar och partier av död ved inuti hålträd. Den döda veden kan skapas genom naturliga processer såsom brand, storm, insekts- och svampangrepp samt självgallring när träd konkurrerar ut varandra, men också genom mänskliga aktiviteter.

En bristvara

För att veden ska bli tillgänglig som födoresurs för insekter och andra kryp, som jobbar med nedbrytningsprocessen, krävs det att den mjukas upp. Vanligen är det någon trädlevande svamp som gör första delen av jobbet. Svampen gör veden mjukare och gör näringen i veden tillgänglig för nästa steg i nedbrytningen. Beroende på en rad olika faktorer såsom typ av ved, lokalklimat samt nedbrytningsgrad är den döda veden lämplig för olika typer av organismer.

En stor andel av vedlevande insekter är knutna till solbelyst död ved, speciellt av ek, men också tall.

Tyvärr är död ved en bristvara i många av de svenska landskapen, framför allt grov död ved samt långt nedbruten ved.