Sök

TROSSÖ KALVÖ LINDÖ SE0520126

Trossö-Kalvö-Lindö utgörs av en ökedja som ligger norr om Havsstensund, i de norra delarna av kusten. Öarna har en starkt bruten strandlinje med utskjutande halvöar eller uddar och djupt inskurna, grunda vikar. Berggrunden består huvudsakligen av granit (bohusgranit). På den exponerade västsidan finns klipp- och blockstränder och betade hedar. De centrala och östra delarna är mer skyddade med tjockare lager av sand eller lera. På många håll innehåller den sandiga och grusiga marken på öarna kalk av snäck- och musselskal vilket gett upphov till en kalkkrävande och värdefull vegetation med flera sällsynta växter.

Öarna har varit bebodda sedan åtminstone 1600-talet, mestadels av bönder som också levde som fiskare. Idag hålls de tidigare åkrarna och ängarna öppna genom slåtter och bete och hedarna betas.

Trossö-Kalvö-Lindö anses vara ett av de bäst bevarade och representativa exemplen på ett traditionellt kulturlandskap i länet. Under senare delen av 1900-talet minskade betestrycket på grund av ett minskat behov av mark för betesdjur och delar av de tidigare hedarna är nu igenväxta. Målet med projektet är att återställa igenvuxna hedar för att säkerställa en gynnsam bevarandestatus för flertal olika förekommande livsmiljöer. Hedarna kommer därför att brännas och även röjning och bete kommer att utföras för att återställa mosaiklandskapet struktur. Området är regionalt värdefullt gällande grön infrastruktur för gräsmarker.