Search

MISTERFALL SE0230292

Misterfall ligger i Kinda kommun och här finner vi ett öppet odlingslandskap med omväxlande betesmarker, åkrar och trakter med lövskog. Delar av Misterfall är en slåtteräng med ett stort antal hamlade askar. Här finns förutom artrik ängsmark och betesmark även två betesmarker som domineras av ek och hassel där man finner en prunkande betesflora. Detta landskap har flera minnen ifrån svunnen tid i form av stenrösen, trädgärdesgårdar och en timrad ängslada. Stora delar av området har varit äng sedan slutet av 1800-talet. Hamling sker fortfarande i Misterfall, mestadels av ask. Detta är en form av traditionell lövtäkt som är sällsynt i modern tid.

Misterfall är idag hem åt en uppsjö av hotade arter av fjärilar, blommor och svampar men även fladdermöss trivs i området så som Natura 2000-arten Barbastell Barbastella barbastellus (NT), Nordfladdermus Eptesicus nilssonii (NT) och Dvärgpipistrell Pipistrellus pygmaeus. Marken ligger i ett av de prioriterade områdena för både artrika gräsmarker och för ekmiljöer samt finns med på listan över den nationella skyddsplanen för odlingslandskapet.

Ett stort hot mot markfloran i området är bökande vildsvin och två hagar hotas av dessutom av igenväxningsproblematik. För att Misterfalls natur- och kulturella värden ska bevaras kommer röjning av igenväxningsvegetation genomföras, och stängsel kommer att sättas upp med besökspassager. Dessutom kommer veteranisering av träd genomföras, vilket innebär att man medvetet skadar träd för att de ska få strukturer som man vanligtvis endast hittar på äldre träd.