Sök

TÖRNABYGD SE0320163

Byn Törnabygd är belägen på en halvö i sjön Åsnen. Omgivna av gran- och bokskog öppnar sig här småskaliga odlingsmarker med de för trakten unika ängsfruktodlingarna. Regionen kring sjön Åsnen har ett gynnsamt klimat för att odla fruktträd, i synnerhet äppelträd, och traktens ängar har traditionellt sett kombinerats med fruktträd, vilket skapat de unika ängsfruktsodlingarna.

Trädskiktet i lövängarna (6530) i regionen utgörs ofta av äppelträd som har skötts i kombination med att fältskiktet brukats med lieslåtter under senare delen av sommaren. Jordbruket i området har inte moderniserats så mycket och en stor del av värdena från markanvändningen på 1800-talet har bevarats. Törnabygd är ett av mycket få områden i länet som fortfarande sköts traditionellt genom en kombination av lieslåtter och räfsning, bete samt hamling av träd.

I regionen kring sjön Åsnen finns en nationalpark och flera naturreservat samt är ett prioriterat område för formellt skydd av områden med gamla ädellövskogar (inklusive trädklädd betesmark) på länsnivå. Kombinationen av gamla ädellövträd och gläntor av öppen ängsmark med rik flora (vilket är fallet i Törnabygd) är en av de artrikaste livsmiljöerna på nationell nivå. På lokal och regional nivå anses platsen även ha stor betydelse i ett bevarandeperspektiv avseende grön infrastruktur för arter knutna till sandiga miljöer.

Områdets bevarandestatus har försämrats under flera år till följd av mindre intensiv skötsel av de trädklädda betesmarkerna, en minskning av betesarealer samt en minskning av antalet betesdjur varje år. Områdets bevarandestatus kommer att förbättras genom att gran tas bort från betesmarkerna, uppsättning av nya stängsel, utökning av andelen mark som betas samt restaurering och ökad skötsel av de trädklädda betesmarkerna. Förutom detta kommer även ett antal träd att hamlas.

Andelen mossor och förna/växtmaterial har ökat i de öppna betesmarker under de senaste åren i och med avsaknaden av hävd genom slåtter och bete. För att åtgärda detta planeras bränning genomföras vilket kommer medföra en minskning av växtmaterialet vilket i sin tur gynnar föryngringen av blommor och örter som är av särskilt intresse i den här regionen.

Bevarandet av äppelträd i området är av stor kulturell och biologisk betydelse. Ängsfruktodlingarna är även av stor betydelse för vilda pollinatörer. Plantering av fler träd som sköts anses vara av stor betydelse då omgivande ängsfruktodlingar minskar.