Search

BÖSEN SE0720471

Bösen är ett källkärr och rikkärr (7230) med fuktig till blöt mark i en relativt liten glänta. Gläntan är omgiven av skog och avgränsas mot väg 316 av en träd- och buskridå. I kärret växer en del träd, främst gran, tall och björk, vilka skapar ett flertal öppna gläntor. Vegetationen består av rikkärrsvegetation med brunmossor i bottenskiktet. I gläntorna är vegetationen låg och gles med örter som t.ex. kärrfräken, Jungfru Marie nycklar, skogsnycklar, kärrspira, kärrfräken, slåtterblomma, dvärglummer, ängsnycklar och ormrot. Fjärilen violett guldvinge Lycaena helle (EN) flyger kan även ses flyga i dessa gläntor och gynnas av förekomsten av värdväxten ormrot i fältskiktet.

Restaurering av områden med violett guldvinge är en nationell och regional prioritet. Många slåtterängar som sköts på traditionellt sätt växer igen med buskar och träd, vilket också är fallet för rikkärren, även Bösen. Denna igenväxning är ett hot mot violett guldvinges livsmiljöer i området och bevarandestatusen för fjärilsarten i området bedöms i dagsläget som ej gynnsam. Kärret måste skötas med slåtter för att stoppa ytterligare försämring och gläntor behöver röjas upp och hållas öppna. De får dock inte vara för stora då de ska hålla värmen inne och vinden ute.  I projektet planeras restaureringsåtgärder såsom röjning av buskar och träd genomföras i rikkärret och slåtter ska utföras för att gynna orkidéer och annan flora. Ormrot Bistorta vivpara som är värdväxt för violett guldvinge, främjas av en öppen gräsmark, och kommer därför gynnas av projektets åtgärder. Bösen ligger i en av de prioriterade regionerna med värdefulla gräsmarker i länet och åtgärder i regionen kommer bidra till ökad konnektivitet för gräsmarksarter även i större skala.

Området ämnar även fungera som ett exempel på hur dessa typer av rikkärr, som livsmiljö för violett guldvinge kan restaureras med gott resultat.