Search

KROKSHULT SE0330045

Natura 2000-området utgörs av Krokshult naturreservat samt ytterligare sju ängs- och betesmarker vid de närliggande byarna. Här finns ett välbevarat småskaligt odlingslandskap med en mosaik av åkrar, ängar, hagmarker och betad skog. I området hittas flera hävdberoende växter så som klasefibbla, brudsporre, sträv nejlikrot, jungfrulin, slåttergubbe, kattfot och spindelört.

Betesmarkerna i Krokshult hyser mycket stora svampvärden och lokalen är utpekad som en av de mest värdefulla för ängssvampar i Kalmar län. Bland annat förekommer 13 olika arter vaxskivlingar varav sju rödlistade, däribland sepiavaxskivling Neohygrocybe ovina (VU) och fager vaxskivling Hygrocybe aurantiosplendens (NT) något som tyder på att området har en mycket lång hävdkontinuitet.

I Krokshult har äldre brukningsmetoder såsom lövtäkt, lieslåtter och skogsbete bevarats ända in i våra dagar. Men även i de omgivande markerna och byarna finns en ovanligt levande tradition av äldre brukningsmetoder, vilket i sig utgör ett högt kulturhistoriskt värde samt ger förutsättningar för höga biologiska värden.

Krokshult med omgivande Natura 2000-områden Bråbygden och Humlenäs utgör en region med välbevarade småskaliga jordbruksområden med ängs- och betesmarker samt trädklädda betesmarker. De skyddade områdena fungerar som en tillflyktsort för arter som läderbagge, Osmoderma eremita (VU) och andra sällsynta växter och svampar, i ett landskap som annars domineras av skogsbruk och storskaligt jordbruk.

För att arterna i det här landskapet ska kunna leva kvar långsiktigt krävs att dessa område sköts på rätt sätt. Projektet syftar till att öka arealen välskött trädklädd betesmark (9070), stagg-gräsmarker (6230) och silikatgräsmarker (6270). I projektet kommer även 50 träd att hamlas.