Sök

Trädklädda betesmarker

Våra svenska trädklädda betesmarker har en lång hävdhistorik och sitt ursprung främst i inägomark exempelvis äng, men även betade utmarksskogar ingår i naturtypen.

I de trädklädda betesmarkerna finns en artrikedom både i fält-, busk- och trädskiktet. Blåklockor, väddar och fibblor är vanliga på fälten. Hassel och blommande arter som slån hagtorn och olvon är vanliga buskar. Gamla vidkroniga lövträd som ek, andra ädellövträd och björk är vanligast. Ofta förekommer även bärande träd som vildapel, rönn och oxel.

Träden och buskarna skapar mosaikartade förhållanden mellan öppen och sluten mark vilket ger ett omväxlande mikroklimat med exempelvis varma och vindstilla gläntor. Naturtypen tillhör landets artrikaste landmiljöer. Majoriteten av EU:s areal av trädklädd betesmark finns i Sverige (91 %) och vi har därför ett speciellt ansvar för att bevara hela den biologiska mångfalden i den naturtypen.