Sök

STORTORP SE0230168

Stortorp ligger i den västra delen av Östergötland, i Boxholms kommun. Runt Stortorp finns ett småskaligt odlingslandskap med inslag av blandskog. Här finns tydliga spår av det gamla odlingslandskapets variationsrikedom med omväxlande före detta slåtter- och betesmarker nära gården, och betad skog där små åkerluckor hägnats från djuren på utmarken.

Stortorp ligger i den västra delen av Östergötland, i Boxholms kommun. Runt Stortorp finns ett småskaligt odlingslandskap med inslag av blandskog. Här finns tydliga spår av det gamla odlingslandskapets variationsrikedom med omväxlande före detta slåtter- och betesmarker nära gården, och betad skog där små åkerluckor hägnats från djuren på utmarken.

Gräsmarkerna hävdas med bete och det finns även en del skogar som används som betesmark, vilket är ovanligt nuförtiden. Floran på marken är mycket rik med karaktäristiska arter som jungfrulin Polygala vulgaris, kattfot Antennaria dioica och stagg Nardus stricta. Bland de mer sällsynta arterna växer här klasefibbla Crepis praemorsa (NT), slåttergubbe Arnica montana  (VU), S:t Pers Nycklar Ochis mascula och ängsskära Serratula tinctoria (NT). Det finns också en rik fjärilsfauna med flera sällsynta arter, till exempel mindre blåvinge Cupido minimus (NT), ängsmetallvinge Adscita statices (NT) och olika arter av bastardsvärmare. Området ligger i ett av de prioriterade områdena för både artrika gräsmarker och för ekmiljöer.

Vissa områden vid Stortorp är välskötta men vissa områden har inte betats på cirka 20–30 år och har blivit igenväxta. För att restaurera de igenväxta områdena kommer röjning och bete ske i projektet.