Search

VANSERUM-BÄCK-ÖVETORP SE0330167

Natura 2000-området Vanserum-Bäck-Övetorp är beläget i Mittlandsskogen på mellersta Öland i ett landskap karaktäriserat av blandädellövskog med ek, och björk, hässlen, alvar, kalkfuktängar och rikkärr. Området bär tydliga spår av äldre tiders betespräglade markanvändning och användes historiskt som gemensam betesmark för de närliggande byarna. Området var historiskt mer öppet men från mitten av 1900-talethar minskad vedhuggning, ett minskat bete och upphörd slåtter medfört att nästan bara alvarmarken och de fuktiga markerna behållit sin öppenhet . Många områden som tidigare utgjordes av en mosaik av gläntor, bryn och mer slutna träd- och buskbestånd, har blivit mer slutna.

Vanserum-Bäck-Övetorp är ett av Ölands mest mångsidiga områden vad gäller naturtyper och biologisk mångfald. Totalt finns ca 120? 124 nationellt rödlistade arter registrerade i området. Trädklädda betesmarker med ek och gammal hassel är särskilt värdefulla på grund av dess extrema artrikedom av växter, djur och svampar. Många arter av finns bara här i hela Europa?. Flera arter med nationella åtgärdsplaner finns i området, till exempel mindre ekbock Cerambyx scopolii (NT), månhornsbagge Copris lunaris (VU), väddnätfjäril Euphydryas aurinia (VU), slöjröksvamp Lycoperdon mammiforme (VU), molnfläcksbock Mesosa nebulosa (NT), kalkkärrsgrynssnäcka Vertigo geyeri (NT) och gulyxne Liparis loeselii (VU). Dessa arter är ofta beroende av halvöppen skogsmark med rikligt med solljus, varma gläntor och skogsbryn samt fuktängar och rikkärr.

För att bevara den rika biologiska mångfalden i området kommer flera miljöer inom projektet att restaureras bland annat genom att öppna upp runt gamla ädellövträd samt att ta bort yngre buskar och träd i skogsläntor och våtmarker.