Sök

KLINKEN SE0720277

Natura 2000-området Klinken består av ett kalkrikt område med rik flora längs Ljusnan, i östra delen av Gröndalen, cirka fem kilometer nordväst om Ramundberget. Objektet ligger på cirka 720 till 820 meter över havet vid foten av Skarsfjällen.

Stora områden utgörs av rikkärr (7230) som övergår i kalkgräsmarker (6210) och höglänta slåtterängar (6520) ner mot ån. Dessa kalkgräsmarker brukar betraktas som naturliga ängar men är säkerligen till stor del präglade av forna tiders slåtter och bete. Dessa marker är livsmiljö för den hotade orkidén brunkulla, Gymnadenia nigra (EN). Förutom brunkulla hyser området en mycket artrik flora med en hel del alpina inslag.

Klinken var tidigare en gård och höll boskap fram till år 1975. Utmarkerna runt gården användes flitigt för bete och slåtter fram till mitten av 1900-talet. På slutet slog man med slåtterbalk efter häst i stället för lie. Numera slås ängsmarkerna med traktor och betesputsare, men utmarkerna sköts inte alls. Det har röjts bort vide på norra stranden under perioden 2003 till 2004 vilket möjliggjort att även det området kan slås. Skogen runt fäboden har växt igen sen 1950-talet och skapat en gräns mellan rikkärren och ängarna. Ängsmarken i Klinken ingick mellan 2003–2008 i ett annat LIFE-finansierat restaureringsprojekt, LIFE03 NAT/S/00070, då små buskar röjdes bort och slåtter återinfördes. Utmarkerna med rikkärr har dock varit fortsatt övergivna.

För att motverka igenväxning och återskapa korridorerna mellan rikkärr och ängsmarkerna krävs röjning av buskar och restaurering av rikkärren genom slåtter. Detta kommer genomföras i projektet och kommer bidra till att skapa en korridor/ klivsten för pollinatörer så att de kan förflytta sig mellan olika typer av gräsmarker. I projektet kommer även slåtter genomföras på flera ytor.

Klinken ligger i en av de prioriterade regionerna med värdefulla gräsmarker i länet och åtgärder i regionen kommer bidra till ökad konnektivitet även i större skala. Eftersom Klinken ligger i fjällen med mycket dålig vägtillgång, är restaureringsarbetet dyrt och svårt att prioritera utan specifik projektfinansiering. Restaureringen av rikkärren är en viktig åtgärd för att återställa den traditionella karaktären av en typ av utmarksskötsel som varit kännetecknande för Jämtlands län, men som idag är sällsynt.