Sök

HAKATORP SE0320189

Hakatorp är en liten by med ett ålderdomligt odlingslandskap och med väl bevarade småländska gårdar. Byn ligger i norra delen av Alvesta kommun. Bebyggelsen ligger utmed byvägen som sträcker sig i nord-sydlig riktning. Landskapet är svagt kuperat och omväxlande med olika typer av ängs- och betesmarker, öppna åkerytor, samt lövdungar. Åkrarna omges av stenmurar, artrika åkerrenar och handgrävda smala diken. Spår från det äldre lövtäktsbruket finns i form av hamlade träd, framförallt lind. Slåtterytorna utgörs till stor del av sluttningar, sänkor och kärrdråg, samt renar utmed åkrarna.

Området har varit naturreservat sedan 2018. För vissa delar av objektet är bevarandestatus acceptabel, medan det i andra delar behöver genomföras restaureringsåtgärder enligt skötselplanen för naturreservatet från 2018.

I Hakatorps betesmarker finns ett rikt kärlväxtsamhälle med många rödlistade arter. Traditionellt skötta slåtterängar är sällsynta och storleken och spridningen av Hakatorps ängar gör området särskilt intressant. Även den rika förekomsten av hamlade träd gör att området sticker ut lite extra. Tyvärr har ängs- och betesmarkernas bevarandestatus försämrats och restaureringsåtgärder krävs för att återställa områdets värden och forna glans. Den största utmaningen vid restaurering av objektet är restaureringen av de trädklädda ängs- och betesmarkerna där igenväxningen gått så långt att vissa delar har övergått till skog.

Områdets bevarandestatus kommer att förbättras genom att gran och andra unga träd tas bort från betesmarkerna, nya stängsel uppförs samt en ökning av andelen mark som betas och återupptagande av slåtter i marker som ej sköts idag.

Andelen mossor och förna/växtmaterial har ökat i de öppna betesmarker under de senaste åren i och med avsaknaden av hävd genom slåtter och bete. För att åtgärda detta planeras bränning genomföras vilket kommer medföra en minskning av växtmaterialet vilket i sin tur gynnar föryngringen av blommor och örter som är av särskilt intresse i den här regionen.

Ytterligare en åtgärd som planeras är att plantera buskar. Bakgrunden till åtgärden är att mängden buskar i landskapet minskat, vilket påverkar den biologiska mångfalden negativt, framförallt pollinatörer. Genom att plantera buskar hoppas man kunna bryta denna trend och bidra till återkolonisering av insekter som är karaktäristiska i dessa marker.