Sök

KRÅKERYD SE0230147

Vid Vätterns östra strand strax söder om Ödeshög ligger Kråkeryd. Här finner vi branta slutningar där granitberggrunden stupar rakt ner i Vätterns klara vatten. Skogen i dessa slutningar är gamla och opåverkade av skogsbruk. Ovanför den branta förkastningen övergår marken sedan till betesmarker, bitvis mycket berg i dagen och öppna fält. Jordlagret här är tunt och består av morän, men är också rikt på kalk vilket påverkar områdets flora. Det lokala klimatet runt Kråkeryd är gynnsamt för många arter, bland annat för den sällsynta hasselsnoken Coronella austriaca (VU) som uppskattar sol och värme.

Floran och faunan på platsen är artrik och i vissa delar unik, till exempel förekommer fältvädd Scabiosa columbaria och drakblomma Dracocephalum ruyschiana. Den senare är en reliktart ifrån istiden som annars har sin huvudutbredning på de sibiriska stäpperna.

Kråkeryd är en mycket värdefull plats med ett stort antal karaktäristiska arter representerade i betesmarkerna och de branta backängarna. Alla delar av Kråkeryd har tidigare använts som betesmark men de områden som projektet ska arbeta med är nu mer eller mindre övergivna och igenväxta. Platsen ligger i ett av de prioriterade områdena för både artrika gräsmarker och för ekmiljöer. På grund av bristen på bete har området ej gynnsam status.

För att bevara Kråkeryds viktiga naturvärden ska restaurering ske genom röjning av områden och marker ska hävdas genom bete. Detta för att minska igenväxningen som hotar Kråkeryds unika miljö, flora och fauna.