Sök

Hedar

Hedar utvecklas när betesdjur under lång tid påverkar marken, ofta i kombination med återkommande bränningar. Torra hedar finns vanligen på kalkfattiga och urlakade marker i sydvästra Sverige.

Floran på hedarna domineras av smalbladiga gräs och ris och blommande örter, medan träd och buskar förekommer sparsamt.

Ljunghedar är en särskilt hotad naturtyp. De finns på magra marker främst i sydvästra delen av landet. Ljunghedarna är beroende av regelbunden bränning för att behålla sina naturvärden, annars tar ljungen över och vi får en utarmad, artfattig flora som ger sämre livsmiljöer för de insektsarter som är beroende av naturtypen.