Sök

TULLGARN, OST SE0110003

Tullgarn innehåller en rad olika livsmiljöer, många av dem regionalt sällsynta. De norra delarna av området domineras av barrskog, varav det mesta sköts med vanliga skogsbruksmetoder. De södra delarna är en mosaik av åkermark, betesmarker och skog. I de södra delarna utgörs skogen främst av lövskog. Växtligheten vid Tullgarn är mycket artrik och väl undersökt. Här finns bortåt 400 kärlväxtarter, varav flera är sällsynta. I området finns även några av regionens finaste exempel på ekdominerade trädklädda betesmarker. De många grova solitära ekarna längs åkerkanterna och andra torra och varma platser utgör förmodligen en värdefull livsmiljö för många rödlistade arter. Ekar i ljusexponerade, men vindskyddade lägen är också viktiga för ett antal hotade lavar.

Tullgarn är en av de mest värdefulla lokalerna med ekdominerade trädklädda betesmarker i regionen, och de gamla ekbestånden är av nationellt intresse. Området utgör en kärna i ett av regionens prioriterade områden för bevarade av ek samt har en viktig roll för den gröna infrastrukturen i området. En av de finaste gamla ekhagarna är kraftigt igenväxt av unga lövträd, som hotar de gamla ekarna där. Tre andra områden som tidigare varit betesmarker har ett högt innehåll av halvgamla ekar som kan bli mycket värdefulla i framtiden, och som kan adderas till det totala eklandskapet i Tullgarn om deras omgivningar sköts bättre. Röjning av igenväxningsvegetation och återinförande av bete kommer att vara mycket viktiga åtgärder för att säkerställa en långsiktig skötsel av dessa områden, och åtgärderna kommer även att gynna den gröna infrastrukturen i det större eklandskapet. Tullgarn är en välkänd och mycket besökt plats och restaureringsåtgärderna kommer att vara användbara för att sprida information om god praxis.