Sök

HAGEBYHÖGA SE0230144

Hagebyhöga är ett stort rikkärr beläget i Östergötlands slättområde strax nordöst om Vadstena. Det omgivande landområdet är platt med mestadels stora åkrar. Berggrunden i området består av kalksten. Området sluttar svagt mot nordväst, ner mot Vättern. I sluttningen kommer många källor ur marken som förser kärret med vatten. Runt flera av källorna pågår s.k. tuffbildning. Hagebyhöga är det största och mest värdefulla rikkärret i Östergötlands län. Floran och faunan på platsen är rik och många hotade arter, blötdjur, fåglar, fjärilar, växter och tvåvingar finns här. Fyra Annex II-arter lever här; gulyxne Liparis loeselii (VU), smalgrynsnäcka Vertigo angustior, otandad grynsnäcka Vertigo genesii (NT) och kalkkärrsgrynsnäcka Vertigo geyeri (NT).

Hagebyhögas rikkärr är en mycket värdefull plats med höga biologiska värden kopplade till området. En del av området har tidigare varit åkermark och i projektet kommer ett rikkärr att nyskapas här. Detta kommer att göras genom att det övre jordlagret grävs bort så att mineraljorden exponeras. En liknande åtgärd genomfördes i länet för 20 år sedan, vid Lagmansro källmyr så man vet att det är en beprövad metod. Flera förberedande åtgärder har redan vidtagits som jordprov, analys av grundvattnet och arkeologiska undersökningar.

Området ligger nära Vadstena stad och nära ett campingområde och intresset från allmänheten kan därmed bli ganska stort.