Sök

STRANDSTUVIKEN SE0220020

Strandstuvikens naturreservat omfattar förutom Strandstuviken även Snäckviken, två grunda vikar med ett rikt fågelliv, särskilt under rastperioderna vår och höst. De grunda vattnens bottnar är mycket rika på organismer, vilket skapar ovanligt goda betingelser för fågellivet, främst under flyttningarna. Bland arterna finns havsörn Haliaeetus albicilla (NT), skräntärna Hydroprogne caspia och fisktärna Sterna hirundo. De torra till friska betesmarkerna i området är till största del välskötta medan vissa delar av strandängarna ej är lika välhävdade med för mycket höga tuvor förekommande. Vegetationen är i stora delar rätt ensartad men lokalt finns mycket rik flora med flera arter som idag är sällsynta i regionen. Exempelvis har området en mycket speciell maskrosflora som är unik för länet.

Innanför strandängarna utbreder sig skogsområden, vilka oftast har hög bonitet och är örtrika. De har i många fall sitt ursprung i ekrika hagmarker. Många av ekarna står kvar idag som rester från ett tidigare betydligt öppnare landskap. I många fall har de gamla hagarna nu övergått i naturskogsliknande skogsbestånd med gran som dominerande trädslag. I dessa områden är det gott om död ved med bl.a. talrika grova lågor av gran. I de högsta partierna finns hällmarker med gamla tallar samt avsnitt med lövskog, där senvuxna ekar tillsammans med asp, björk och rönn bildar ett glest trädskikt.

I Strandstuviken ligger en av de mest värdefulla strandängarna med en artrik flora och fauna. Det finns även goda förutsättningarna för att höja bevarandestatusen för de betade strandängarna, genom att restaurera de igenväxta och obetade strandängarna. Detta kommer genomföras i projektet med åtgärder som röjning av igenväxning, stubbfräsning och bete.

Strandstuviken är en av de viktigaste platserna för friluftsliv vid Södermanlands läns kust. Det finns därmed goda möjligheter att visa upp de åtgärder som ska genomföras inom projektet. Platsen är utpekad som av riksintresse för naturvård och har även en viktig roll för den gröna infrastrukturen.