Sök

STORA ROM SE0410130

Stora Rom är ett bra exempel på ett gammaldags odlingslandskap beläget på västra kusten av Torhamnslandet i östra Blekinge. Området domineras av trädklädd betesmark med ek men inkluderar även mindre områden med gräsmarker och små kärr. Längs kusten hittas strandängar med en rik flora. I området hittas även flera arter knutna till gamla ekar och öppna steniga miljöer.

Området ligger inom ett av länets värdetrakter för gräsmarker och har en viktig roll för den gröna infrastrukturen i det omgivande landskapet.

Delar av området har blivit igenväxt med skog på grund av för lågt betestryck. De vidkroniga träden tyder på att marken historiskt varit öppen. Med rätt åtgärder har området potential att förbättra den i dagsläget ej gynnsamma bevarandestatusen. I projektet ämnas restaurering av trädklädd betesmark, strandäng, och silikatgräsmarker genomföras, främst genom avverkning av igenväxningsträd och bete. Nya staket kommer även sättas upp och 20 träd kommer att veteraniseras. Sandödla (Lacerta agilis) är en av de hotade arterna som förekommer i området, vars status förväntas förbättras i och med de åtgärder som planeras i projektet.