Search

HÄRMANÖ SE0520020

Härmanö ligger i det yttersta kustlandet väster om Orust. Ön kännetecknas av den uppspruckna och brutna gnejsberggrunden och domineras av hällmarker med vidsträckta ljunghedar. Jordlagret är kalkrikt vilket ger en mycket rik flora. Odlad mark förekommer ännu i viss utsträckning på ön och ängar och hagar hålls öppna genom slåtter och bete. Härmanö har varit ett jordbrukssamhälle sedan åtminstone 1500-talet och odlingslandskapet från 1800-talet syns fortfarande på flygbilderna från 1930-talet. Under senare delen av 1900-talet övergavs ängarna och betestrycket minskade på grund av brist på betesdjur. Idag är många av betesmarkerna svåra att nå för djuren på grund av de kraftigt igenväxta områdena däremellan.

Vissa områden på Härmanö har varit en del av det tidigare LIFE-projektet GRACE (SE0520020). Projektet resulterade i att områden med torra hedar (4030) och silikatgräsmarker (6270) restaurerats med gott resultat. Detta projekt ämnar fortsätta restaureringen av hedar österut genom röjning, naturvårdsbränning och bete, för att binda samman det tidigare restaurerade området kring Skolldalen med den skötta marken norr om Klippeviken. Det övergripande målet är att skapa ett tillräckligt stort betesområde som ska underlätta hållandet av betande djur på ön och därigenom säkerställa en gynnsam bevarandestatus för områdets rödlistade livsmiljöer. Restaureringsområdet ingår i ett regionalt värdefullt odlingslandskap och ligger i anslutning till flera värdefulla gräsmarker. Utöver de höga naturvärdena på Härmanös är ön också ett viktigt rekreationsområde och har ett stort antal besökare under sommaren.