Sök

SKÅRAVIKEN SE0220110

Natura 2000-området Skåraviken utgörs till största del av en av Hallbosjöns vikar, nämligen Lidaviken eller Skåraviken som den även kallas och dess omgivningar. Sjön är mycket näringsrik och känd som en av Sörmlands bästa och viktigaste fågelsjöar för såväl rastande som häckande våtmarksfåglar. Den nästan helt vassomgärdade Skåraviken är ur ornitologisk synvinkel den mest intressantaste delen av Hallbosjön. Totalt har cirka 210 fågelarter iakttagits i området. Omkring 80 av dem kan räknas som häckfåglar. Även floran är rik på sydsidans betade strandängar och botaniskt viktigast är kalkfuktängen i sydost där t.ex. majviva Primula farinosa (NT) påträffas och den i landet minskade arten loppstarr Carex pulicaris (NT). Den sällsynta kärrvialen Lathyrus palustris anträffas inom området på näringsrika fuktängar. 

Skåraviken har redan nu områden som betas till viss del men problem kvarstår gällande den täta krontäckningen. Röjning kommer därför ske för att åtgärda igenväxningen av träd. Stubbfräsning kommer även att genomföras i området och nya stängsel kommer sättas upp för att möjliggöra bete. Restaurering av dessa områden kommer gynna Skåravikens betesmark och bidra till dess värde. Det kommer även gynna arter som är knutna till traditionell skötsel, bland annat kommer slåtterängarna gynna pollinatörer. Området har en viktig roll för den gröna infrastrukturen och projektets åtgärder kommer bidra till en ökad konnektivitet i landskapet för arter knutna till dessa miljöer.

Ta bort igenväxning, stubbfräsning, stängsling,