Search

SUNDMYREN ÅFLO SE0720470

Sundmyren Åflo är ett rikkärr (7230) som sluttar svagt ner mot Järnbäcken. Enstaka träd och buskar växer på kärret och i sydost finns en liten äng. Historiskt hävdades hela ytan med slåtter men numera sker ingen hävd i området. Detta har resulterat i igenväxning av ängen där vissa delar växt igen med skog. I området förekommer fjärilen violett guldvinge Lycaena helle (EN). Arten gynnas av den rikliga förekomsten av ormrot i fältskiktet.

Restaurering av platser med förekomst av violett guldvinge är en nationell och regional prioritet. Den nuvarande statusen för arterna i området är ej gynnsam. Restaurering av ängen genom återupptaget bete för att gynna hävdberoende örter samt gallring och röjning i den intilliggande unga skogsdungen för att skapa solbelysta gläntor kommer gynna violett guldvinge, men även andra arter. Sundmyren-Åflo ligger även i en av de prioriterade regionerna med värdefulla gräsmarker i länet och åtgärder i regionen kommer bidra till ökad konnektivitet för gräsmarksarter även i större skala.