Search

TOSTEBERGAKUSTEN SE0420275

Tostebergakusten är ett öppet beteslandskap Östersjökusten i nordöstra Skåne. Det betade området är varierat med all från stäppartade hedar och sanddyner till fuktängar och havsstrandängar. Landskapet är mestadels öppet men har inslag av buskage och skogsdungar med hassel och äldre träd av ek och bok samt andra lövträd.

Tostebergakusten är ett av Skånes mest artrika områden. Komplexiteten och den stora variationen av livsmiljöer samt tusentals år med skötsel och bete ligger till grund till den förekommande artrikedomen. Trots att det fortfarande betas har dock igenväxning skett av framför allt slån och hagtorn. I området planeras borttagning av igenväxningsvegetation samt stubbfräsning.

Tosteberga ligger strategiskt då det binder ihop de södra och östra delarna av Skåne med Blekinge län, vilket gör att det kan fungera som en spridningskorridor längs kusten för arter med liknande livsmiljöer i hela sydöstra Sverige.