Sök

KINNEKULLE SE0540063

Kinnekulle är ett av Västergötlands platåberg som utifrån den varierande geologin har förutsättningar för att ett stort antal olika arter ska trivas. Hela Kinnekulle omfattar totalt 7000 hektar och hela 17 olika naturtyper enligt habitatdirektivet. Naturtyperna är främst olika typer av kalkrika gräsmarker och trädklädda betesmarker, men även olika typer av löv- och barrskogar. De trädklädda betesmarkerna med gamla, grova ekar utgör en lämplig livsmiljö för läderbaggen Osmoderma eremita (VU) och floran i området är rik tack vare den kalkrika jorden. Flera av de mest värdefulla områdena i Kinnekulle ligger på bergets västra sidan med alunskiffer i bergrunden. Där hittas höga naturvärden kopplat till gräsmarker och äldre träd.

Kinnekulle har tidigare deltagit i två olika LIFE-projekt, (LIFE02 NAT/S/008484 och LIFE 98/S/005370) där man restaurerade gräsmarker och trädklädda betesmarker som vuxit igen över hela Kinnekulle. De goda resultaten av projektet har motiverat att man vill fortsätta arbetet med kommande generationer ekar på Kinnekulle, men i andra områden med ogynnsam status.

Den rika förekomsten av jätteträd av ek på Kinnekulles västra sida gör Kinnekulle till ett av de viktigaste områdena i landet när det gäller bevarande av arter kopplade till miljöer med stora och gamla lövträd. Brist på föryngring i trädskiktet hotar så småningom kontinuiteten hos de gamla grova träden vilket leder till brist på lämpligt substrat för insekter. Veteranisering kommer därför utföras på 25 träd i området vilket innebär att medvetet orsaka skada på yngre träd så att de snabbare ska utveckla viktiga strukturer såsom håligheter som annars endast äldre träd besitter. Även att bevara de äldre träden, frihugga gamla ekar som blivit igenväxta och därefter binda samman delområden är högt prioriterat. Röjning av igenväxningsvegetation är därför en viktig åtgärd som kommer genomföras i området och även återupptaget bete. Mulmholkar kommer även placeras ut i området på utvalda platser. Kinnekulle fungerar som forsknings- och demonstrationsobjekt och är en känd sevärdhet för såväl turister som lokala besökare. Området är en regional prioritet för den gröna infrastrukturen av värdefulla gräsmarker och lövträd.