Sök

TANUMSKUSTEN SE0520150

Området är en stor skärgård med flera steniga holmar, skär och ett fåtal öar och domineras av klipphällar och hedar med en mosaik av livsmiljöer som är utspridda över ett stort område med svår terräng. Vissa flackare delar av området präglas av ängar, gräshedar och kärr och tack vare de kalkrika jordarna är floran mycket rik med mycket orkidéer. Otterön i söder, är den största ön i Tanumskusten och kännetecknas av hällmarker med ljunghed. Vissa delar är igenväxta, bland annat har ön Amundholmen i norr vuxit igen med tallar och lövträd.

Det har varit svårt att hålla liv i det traditionella jordbruket i den svenska västkustens skärgård. När konkurrens från utlandet tvingade fram utvecklingen av ett mer storskaligt jordbruk övergavs huvuddelen av jordbruket inom skärgården. Sedan mitten av 1900-talet har Otteröns landskap blivit bevuxet med buskar och träd och planterats med tall. Ett område i Otterön har öppnats upp inom ett annat LIFE projekt (GRACE SE000345) vilket varit mycket framgångsrikt. Nu planeras fler områden restaureras för att utöka betesmarkerna. Betande djur i kombination med röjning och naturvårdsbränning säkerställer att dessa områden inte växer igen. Tidigare har en del av tallskogen i Amundholmen, med stöd från ett LEADER-projekt, återställts till en slåtteräng. Eftersom effekter var så positiva så kommer slåtterängen utökas genom liknande åtgärder i detta projekt.

Området har stor betydelse för fritidsaktiviteter och på sommaren går det regelbunden trafik Grebbestad ut till ön. Objektet har även en regional prioritet för den gröna infrastrukturen av värdefulla gräsmarker.