Sök

EDENRYD SE0420274

Edenryd ligger längs Östersjökusten i nordöstra Skåne. Området är mosaikartat med betesmarker och fuktängar med saltpåverkad flora. Här finns även inslag av slutna buskage och skogsdungar med hassel och äldre träd av ek och bok. Området har en enorm variation av blommande växter och buskar som hagtorn, slån, nypon och fågelbär. De många stengärsgårdarna som löper från landsvägen ner mot havet ger landskapet en ålderdomlig karaktär.

På grund av lågt betestryck under en längre tid har området delvis växt igen med hagtorn, slån och unga lövträd/lövsly. Röjningar där vi tar bort träd, röjer bort buskar och stubbar samt utökar bete kommer förbättra områdets kvaliteter och utöka betesmarken.

Betesmarkerna längs kusten har potential att nå och förbli i gynnsamt bevarandetillstånd efter att den svåraste delen av restaureringen är gjord. Edenryd är också en viktig del av den korridor av betesmarker längs kusten som kan hjälpa till sprida arter mellan de södra och östra delarna av Skåne och Blekinges kustlandskap.