Sök

Öppna artrika betesmarker

Traditionellt skötta ängar och betesmarker har ofta en särställning när det gäller den biologiska mångfalden. Inga andra växtsamhällen på jorden är lika rika om man räknar antalet växtarter som kan förekomma per kvadratmeter. En kvadratmeter kan rymma upp till 60 olika kärlväxter. 

En av de bakomliggande orsakerna till ängs- och betesmarkernas artrikedom är den återkommande hävden som ger en öppen, ljus och utmagrad mark. Det historiskt hårda nyttjandet av marken ledde till att jorden förblev mager, då näringen som fanns i växtligheten togs bort genom antingen bete eller slåtter, och mer konkurrenssvaga arter kunde etablera sig.