Sök

FIFÅNG SE0110101

Fifång är en långsmal ö med kuperad terräng med flera berg, hällar och bergssluttningar, kombinerat med öppna betade gräsmarker och havsstrandängar. Här finns även inslag av i stort sett opåverkad hällmarkstallskog med inslag av gran och löv. Mellan och i kanterna av hällarna finns sänkor med frodigare partier av blandskog med stort lövinslag. Här finns flera gamla tallar, ekar, askar, lindar och almar. I de centrala delarna av ön ligger Fifångs gård. De gamla åkermarkerna intill gården hålls öppna för att bibehålla ett öppet och vackert odlingslandskap. Här finns även flera gamla ekar och andra lövträd med en värdefull lavflora.

Trädklädda betesmarker med gamla, grova ekar är en nationellt prioriterad naturtyp och restaurering av lokaler med denna naturtyp längs Östersjökusten är en regional prioritet. Fifång ligger också i en av de prioriterade ekregionerna i länet och de gamla ekarna på platsen har mycket höga skyddsvärden. Stora delar av de trädklädda betesmarkerna vid Fifång har under 1900-talet blivit igenväxta med gran och unga lövträd på grund av brist på bete eller slåtter. Igenväxningen är ett hot mot de gamla ekarna och arter knutna till dem och stora delar av de trädklädda betesmarkerna har därmed ej gynnsam bevarandestatus. Eftersom Fifång är en ö är möjligheterna begränsade för att genomföra restaureringsarbeten då det är dyrt och svårt att prioritera utan särskild projektfinansiering.

Restaureringen, främst genom röjning av igenväxningsvegetation blir en viktig åtgärd för att återställa den traditionella karaktären hos en viktig typ av trädklädd betesmark som varit kännetecknande för Stockholms skärgård, men som idag är sällsynt. Det kommer också att öka den areal av betesmarker som är berättigad jordbrukarstöd och på så sätt bidra till en långsiktig och hållbar förvaltning av området. Den förbättrade miljön kring ekarna kommer även bidra till förbättrad grön infrastruktur i regionen på lång sikt.