Sök

ÄNGSÖ SE0110141

Ängsö är en ö i den inre delen av Stockholms skärgård. Området är kuperat och jordarna här har ett betydande innehåll av kalk vilket ger en artrik flora. Den södra delen av ön är ett småskaligt mosaiklandskap som kännetecknas av slåtterängar, betesmarker, ädellövsdominerade trädklädda betesmarker och mer täta blandskogar. Den nordöstra delen av ön domineras av barrskog.

Områdets främsta egenskaper är traditionellt skötta slåtterängar. I anslutning till slåtterängarna finns även traditionellt skötta betesmarker, skogsbeten och några mindre områden med åkermarker där spannmålsodling bedrivs. Miljöerna här hyser en mycket hög biologisk mångfald, men på grund av att vissa ängar övergavs under 1900-talet är några av de trädklädda ängs- och betesmarkerna i behov av restaurering. Åtgärder i form av röjning av igenväxningsvegetation kommer därför utföras för att restaurera naturtyperna löväng och trädklädd betesmark.