Sök

KARUM SE0330023

Natura 2000-området Karum på mellersta Öland ligger omgiven av stora lövskogsområden, även kallat Mittlandsskogen. Mittlandsskogen är en av de största sammanhängande ädellövskogarna i norra Europa och merparten av dess biologiska värden är knutna till den betade skogen och mosaiken av skog och gräsmarker och våtmarker. Historiskt sett har hela ädellövskogen kallad Mittlandsskogen betats.

Karum i sig utgörs av ett ålderdomligt och småskaligt odlingslandskap med en mosaik av ett flertal olika naturtyper som starkt präglats av tidigare markanvändning. Karum har en lång brukningskontinuitet som åtminstone går tillbaka till äldre järnålder. På många av byns åkrar odlas gamla lantsorter och ängs- och betesmarkerna slåttras för att bevara en rik flora. Det omgivande mosaiklandskapet med öppna gräsmarker, trädklädda betesmarker och alvar betas fortfarande men delar håller på att växa igen till följd av perioder med lågt betestryck under andra hälften av 1900-talet. Gräsmarkerna har en rik flora och fauna och i de ek- och hasseldominerade skogsområdena hittas även ett antal sällsynta svampar som gynnas av den halvöppna betade skogen med lång kontinuitet.

Karum och de omgivande Natura 2000-områdena, naturreservaten och oskyddade områden hyser en betydande del av den regionala populationen av väddnätfjäril Euphydryas aurinia (VU). Tyvärr är den pågående igenväxningen av områdets öppna områden ett hot mot artens bevarande. Landskapet har länge bestått av en mosaik av lämpliga miljöer för väddnätfjäril men har nu fragmenterats på grund av brist på bete och upprepat borttagande av buskar. Projektets åtgärder syftar till att binda samman landskapet igen och skapa förutsättningar för en funktionell metapopulation av väddnätfjäril i området.

Den nordliga ädellövskogen (9020) i området har under lång tid varit halvöppen och solbelyst vilket gett ett ljust och varmt mikroklimat. De senaste åren har dock skogen i Karum till stora delar blivit tät och ogenomtränglig för de betande djuren och därmed också mörkare och svalare. Denna utveckling är negativ för många av basidiesvamparna i området som är beroende av varmare och ljusare förhållanden. Planerade åtgärder som försiktig gallring av skogen och skapande av gläntor runt värdefulla ädellövträd kommer medföra positiva effekter på flora, fauna och svampar i dessa delar av området. De restaurerade miljöerna förväntas kunna ta del av jordbrukarstöd och därigenom öka chansen till långsiktig förvaltning av de restaurerade miljöerna.