Sök

GAMLEGÅRDEN SE0420255

Gamlegården ligger i norra delen av naturreservatet Hovby ängar, som utgör ett sammanhängande område med fukt- och betesstrandängar vid Hammarsjöns västra strand. Ängarna dök upp 1775 när Helge å bröt ett nytt utlopp till havet och Hammarsjön sänktes.

De flacka stränderna har en lång historia av bete och slåtter i kombination med återkommande översvämningar och har stor betydelse för flora och fauna. Området närmast sjön är idag igenväxt med sälg och vass. Vattennivån varierar mycket mellan åren vilket gör dessa områden svåra att underhålla. Våtmarksängarna är viktiga häckningsplatser för fåglar men även strandpadda leker i området.

Strandängarna närmast sjön har varit utan skötsel under lång tid och därför blivit igenväxta med sälg och vass. Denna igenväxning hotar kontakten mellan ängarna och sjön. I projektet planeras därför röjning för att ta bort igenväxningsvegetationen samt stubbfräsning och stängsling.

Projektet kommer avsevärt att öka det långsiktiga bevarandevärdet av strandängar längs Hammarsjön och Helge å och förbättra livsmiljökvaliteten för våtmarksfåglar under både häckning och flytt. Det kommer också att öka den areal av betesmarker som är berättigade finansiering från jordbrukarstöd och på så sätt öka den långsiktiga hållbarheten i förvaltningen av området.