Sök

STENUNGSUNDSKUSTEN SE0520048

Stenungsundskusten är ett område med grunda marina vatten och klippiga holmar. Mellan de öppna hällmarkerna finns en blandning av våtmarker, gräsmarker, fukthedar och åkerlyckor. Det finns också en hel del strandängar som har stor betydelse för sjöfåglar, vadare och rovfåglar. Hagar och gamla åkrar är en del av ett unikt och gammalt kulturlandskap, typiskt för Bohuslän och som fortfarande är av samma karaktär som i slutet av 1800-talet. Delar av hällarna är bevuxna med tallar och är i behov av en restaurering.

I söder ligger Ramsön och Keholmen som båda sedan lång tid tillbaka är präglade av odling. För att bevara detta landskap för framtiden är det prioriterat att genomföra restaurerande åtgärder i form av röjning och bränning för att möjliggöra en utökning av flera hotade livsmiljöer (Fukthedar 4010, Torra hedar 4030, Stagg-gräsmarker 6230 och Silikatgräsmarker 6270). Ramsön – Keholmen ingår i ett nationellt och regionalt värdefullt odlingslandskap med värdefulla ängs och betesmarker och båda områdena gränsar till ett regionalt kärnområde för gröna infrastruktur av värdefulla gräsmarker.