Search

HUMLENÄS SE0330262

Natura 2000-området Humlenäs ligger vid sjön Hummeln i övergångszonen mellan småländska höglandet och Västervikstraktens sprickdalslandskap. Genom området löper en kalkhaltig moränrygg, något som är ovanligt i det omgivande landskapet och som bidrar till områdets karaktär. 

Här finns ett kulturlandskap med ängs- och betesmarker, trädklädda betesmarker samt ett stort inslag av hamlade träd. Floran är rik tack vare den kalkrika jorden och de gamla träden hyser ett intressant lavsamhälle. Flera rödlistade insekter som är beroende av gamla grova träd i solbelyst läge såsom Läderbagge Osmoderma eremita (VU), Mulmknäppare Elater ferrugineus (VU) och Ekoxe Lucanus cervus förekommer i området.

Humlenäs och närliggande Natura 2000-områdena Bråbygden och Krokshult utgör en region med välbevarade småskaliga jordbruksområden med betesmarker på silikatgräsmarker och fuktängar (6270, 6410) samt trädklädda betesmarker (9070). I Humlenäs förekommer rikligt med hamlade ädellövträd som fungerar som viktiga skydd och tillflyktsorter för arter som läderbagge men även flertalet andra arter. Dessa områden är otroligt viktiga i ett landskap där både mycket skogsbruk och storskaligt jordbruk förekommer. Det är därför avgörande att dessa områden förvaltas på ett sätt som möjliggör långsiktig överlevnad för dessa arter.

Tyvärr har en stor del av de ekdominerade betesmarkerna börjat växa igen, vilket skapar en mer skuggig miljö istället för en mer öppen och solbelyst. Detta påverkar arter som är knutna till just de här öppna och solbelysta miljöerna med gamla träd. För att bibehålla den biologiska mångfalden och möjliggöra att nya lämpliga träd skapas i framtiden behöver åtgärder göras i de trädklädda betesmarkerna för att öppna upp området och öka solinstrålning. Bland annat kommer bete återupptas och vissa träd kommer även att hamlas.