Sök

Strandängar

Strandängar är öppna marker med lågväxta örter och gräs. I de här områdena är årliga översvämningar vanliga och de för med sig näringsämnen och sediment, vilket bidrar till en hög produktion av biomassa.

Områdena har under lång tid nyttjats för slåtter och bete, eftersom de ger rikligt med foder. Strandängar utgör värdefulla fågelbiotoper och under vår och höst rastar stora mängder flyttande fåglar på strandängarna främst gäss, änder och vadare.

Miljöerna är särskilt viktiga för vadarfåglar med långa ben som letar mat i de fuktiga miljöerna under häckning och rastning. Fåglarna klarar sig lättare undan angrepp från kråkor och rovfåglar i de helt öppna miljöerna, där det inte finns möjlighet för rovfåglar att närma sig i smyg.