Sök

Hästholmen-Öppenskär SE0410099

Natura 2000-området Hästholmen-Öppenskär är beläget i den inre delen av Torhamns skärgård i östra Blekinges kustbygd. Området omfattar södra delen av Ytterön, större delen av Hästholmen och Öppenskär med tillhörande vattenområden, samt ett antal mindre öar och skär.

Hästholmen och Ytteröns topografi präglas av hällmarksplatåer, sprickdalar och låga ängsområden. Landskapet är kulturpåverkat med betade enbuskbevuxna gräshedar och spridda åkrar. 

Den långsmala sprickdalen som skär genom landskapet är karaktäristisk för området. Norr om byn Hästholmen finns ett stort område med havsstrandängar. Historiskt var dessa havsvikar som har grundats upp och längs med strandkanten växer nu flera salttoleranta växter. I området finns även igenväxta trädklädda betesmarker som behöver öppnas upp. Flera av områdets träd är stora, spärrgreninga ekar med håligheter.

De två sammanväxta öarna Hästholmen och Ytterön har ett för östkusten representativt och mångsidigt kultur- och naturlandskap format av människan under århundraden. Området har mycket höga naturvärden som är knutna till det öppna landskapets grässvålar, främst strandängar men också brynmiljöer där artrika buskmiljöer avlöser välbetade gräsmarker.

Igenväxning är ett stort hot för platsens höga naturvärden och restaurering krävs för att kunna uppnå gynnsam bevarandestatus för trädklädd betesmark (9070) och torra hedar (4030). I projektet kommer även restaureringsåtgärder genomföras för enbuskmarker (5130) och silikatgräsmarker (6270). Området ligger inom ett av länets värdetrakter för gräsmarker och har en viktig roll för grön infrastruktur i det omgivande landskapet. Arten större vattensalamander förväntas kunna gynnas av restaureringsåtgärderna i området.