Sök

VÄSBY HAGE SE0110112

Väsby hage är ett relativt stort naturreservat med en intressant mosaik av öppna och trädklädda betesmarker. Den är känd för sina artrika gräsmarker och de gamla ekarna som kännetecknar delar av de trädklädda betesmarkerna. Platsen innehåller även betad västlig taiga och en liten slåtteräng. De trädklädda betesmarkerna (9070) domineras av ekar i olika åldrar men en del av dem är kraftigt igenväxta på grund av en historik av otillräcklig skötsel.

Ekdominerade trädklädda betesmarker är en nationellt prioriterad naturtyp och restaurering av platser med naturtypen i Mälarregionen är en regional prioritering. En del av de trädklädda betesmarkerna vid Väsby hage har för närvarande ej gynnsam status, på grund av igenväxning och tidigare bristande skötsel. Restaurering av de trädklädda betesmarkerna kommer därför genomföras genom röjning av igenväxningsvegetationen som kommit upp. Restaureringen av dessa områden kommer att öka det totala värdet av Väsby hages betesmarker med sin mosaik av biologiskt viktiga semi-naturliga livsmiljöer. Det kommer även att bidra till att öka dess värde som ett viktigt exempel på ekbetesmarker i Mälarregionen, som är ett av regionens viktigaste ekområden. Platsen kommer också att fungera som ett gott exempel på hur dessa typer av trädbevuxna betesmarker kan återställas.